محمد بلو ابوبکر یک پیرمرد 80ساله است که رکود دارا بودن زن را شکسته است. این پیرمرد 86زن دارد و با آنها زندگی می‌‌کند!!

حاصل این ازدواج 190 فرزند می باشد

بسیاری از زنان این مرد از بچه‌های او نیز جوان‌تر می‌باشند. تمام زنان این مرد نیجریه‌ای از دست او شکایت کرده‌اند و خواستار بازداشت او شده‌اند

منبع سیمرغ