یک دهکده کوچک انگلیسی که از جوابهای نا امیدکننده تله کام انگلیس در

خصوص ارائه اینترنت خسته شده بودند تصمیم گرفتند برای خود اینترنت با سرعت 40 مگابیت بر ثانیه درست کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر بسیاری از مناطق روستایی انگلیس هنوز از امکانات اینترنت پر سرعت ارائه شده توسط تله کام انگلیس برخوردار نیستند.

در این میان ساکنان یک دهکده کوچک در مرکز انگلیس که از پیگیری بی نتیجه و پاسخهای نا امید کننده تله کام انگلیس خسته شده بودند تصمیم گرفتند پولهایشان را روی هم بگذارند و برای خود اینترنت پر سرعت درست کنند.

این شرکت روستایی می تواند به 200 ساکن این دهکده اینترنتی با سرعت بین 25 تا 40 مگابیت بر ثانیه ارائه کند. این سرعت بسیار بالاتر از آن چیزی است در حال حاضر تله کام انگلیس به شهرهای بزرگی چون لندن عرضه می کند.
براساس گزارش تلگراف، درحال حاضر 160 هزار نفر ساکن روستاها از هیچ نوع اتصال به اینترنت برخوردار نیستند. به همین دلیل دولت انگلیس قول داده است تا سال 2012 در تمام مناطق دور این کشور اینترنت با سرعت حداقل دو مگابیت بر ثانیه را ارائه دهد
11 فرد ساکن این دهکده برای حل مشکل اینترنت نفری سه هزار پوند برای راه اندازی یک شرکت ارائه دهنده اینترنت سرمایه گذاری کردند و تمام دهکده را فیبر نوری کشیدند و این فیبرها را به یک مرکز سرور متصل کردند.