بدون شرح!


این دروازه بان در طول بازی جو گیر می‌شود و فریاد می‌زند اما از بخت بد دندان‌های مصنوعی‌اش از دهانش می‌افتد و این لحظه توسط عکاسان شکار می‌شود!